Reklamationsret

Reklamationsret:
Alle produkter som købes hos www.larsgreenmusik-dk.dev.stom.dk er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Husk derfor at gemme din faktura, hvis der skulle opstå et problem.
Der ydes 2 års reklamationsret på alle produkter, gældende fra fakturadato. Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl. Efter reklamationsrettens udløb kan Lars Green Musik ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler ved varen..

I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under reklamationsretten, returnerer Lars Green Musik varen uden omkostninger for køber. Køber betaler selv fragt ved forsendelse fra køber til Lars Green Musik. Ved reparationer der hører under reklamtionsrettten skal kopi af købsfaktura/kvittering medsendes. I modsat fald afregnes reparation efter gældende takster.

Såfremt Lars Green Musik tilbyder reparation af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at ophæve handlen eller at kræve erstatning som følge af manglen. Lars Green Musik er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytning.

Reklamationsretten bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, herunder forkert opsætning af software, uheld eller misbrug af varer eller forkert anvendelse af dennee – f.eks. ved anvendelse af tilbehør der ikke er købt eller godkendt af Lars Green Musik

Lars Green Musik friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af data. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Lars Green Musik.

Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Lars Green Musik. I det omfang Lars Green Musiker ansvarlig overfor køberen er Lars Green Musik ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger etc.

Forbehold
Der tages forbehold for fejl på websitet, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual.

Ansvar
Lars Green Musikpåtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Medfølgende manualer til Lars Green Musiks produkter forekommer hyppigt på engelsk, køber kan ikke rette krav mod Lars Green Musik om, at disse skal være på dansk.

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Lars Green Musik eller Lars Green Musik leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Lars Green Musiks mulighed for at levere.

Lars Green Musik har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.
Lars Green Musiker i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.
Bestilling fra udlandet samt Grønland og Færøerne

Ved bestilling af varer til udlandet samt til Grønland og Færøerne er følgende særlige regler gældende.
Betaling kan kun foregå med Kreditkort eller ved bankoverførsel· Der tilkommer fragt efter Post Danmarks gældende takster.
Køber afholder selv fragtomkostninger begge veje ved returnering af defekte produkter eller ved ombytning / returnering.

 

Let me identify four areas where mooc providers could exert a https://get-thesis.com/ thesis writer genuinely transformative impact but then I learned that it doesn’t have to be that way.